Skip to main content

Az Aszervezo.hu weboldal nem kezel adatokat, csupán amíg továbbítja azokat a megfelelő képzési intézmény, kurzus felé.
Nem árusítjuk adatait hírdetőcégek felé, illetve semmilyen cég felé sem.
Az adatkezelés során maximum 1 hónapig tároljuk:
Név, Cím, Telefonszám, Szem. Ig. szám, Jogisítvány szám, Iskolai végzettség, anyja neve.

Tájékoztatásként az alábbi intézmények adatvédelmi nyilatkozatával szolgálunk:

Az Online jelentkezés használatával ön beleegyez adatvédelmi nyilatkozatunkba. Adatait bármikor lekérheti az “Adatszolgáltatási kérelem” menüpont alatt.

FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és
Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Adatkezelési szabályzat
Hatályos: 2018. május 25.
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 2
Tartalom
1. Általános rendelkezések…………………………………………………………………………………………………. 3
1.1. Jogszabályi háttér …………………………………………………………………………………………………….. 3
1.2. Az adatkezelési szabályzat célja…………………………………………………………………………………. 3
1.3. Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése ………………………………… 3
1.4. Az adatkezelési szabályzat hatálya……………………………………………………………………………… 4
2. Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek, alapfogalmak ……………………………………………………… 4
3. Nyilvántartható és kezelhető adatok köre ……………………………………………………………………….. 6
3.1. Az alkalmazottak adatai ……………………………………………………………………………………………. 6
3.1.1. A tagintézményben kezelt, a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a
jogszabály által meghatározott közalkalmazotti adatok ………………………………………………………… 6
3.1.2. A köznevelésről szóló törvény alapján az óraadó tanárok alkalmazása során a
tagintézményben nyilvántartott adatok……………………………………………………………………………….. 7
3.1.3. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos további adatok köre (Kjt. rendelkezései
alapján) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
3.2. A személyi iratok köre és kezelése……………………………………………………………………………… 8
3.2.1. Személyi iratnak minősülő iratok köre…………………………………………………………………. 8
3.2.2. A személyi iratokon feltüntetett adatok alapja ………………………………………………………. 8
3.2.3. A személyi iratokba való betekintésre jogosultak köre …………………………………………… 8
3.2.4. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők és feladataik………………………………. 9
3.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása …………………………………………………………………. 9
3.3. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai ……………………………………………………………………. 10
3.3.1. A tagintézményben kezelt, a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a
jogszabály által meghatározott tanulói adatok …………………………………………………………………… 10
3.3.2. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatok köre …………………………………….. 11
3.3.3. A tanulók személyi adatainak vezetése ………………………………………………………………. 11
3.4. A felnőttképzésben részt vevők nyilvántartott és kezelt adatai……………………………………… 12
3.4.1. A tagintézményben a képzés folyamatában kezelt, a felnőttképzésben részt vevők
tekintetében a jogszabály által meghatározott, kezelt adatok……………………………………………….. 12
3.4.2. A tagintézményben a szakmai vizsga folyamatában kezelt, a vizsgázó tekintetében a
jogszabály által meghatározott, kezelt adatok ……………………………………………………………………. 13
3.4.3. A felnőttképzésben részt vevők személyi adatainak kezelése………………………………… 13
3.5. Az tagintézményi adatok nyilvántartásának módja ……………………………………………………… 14
3.6. Az oktatási igazolvány ……………………………………………………………………………………………. 14
3.7. A vagyonnyilatkozatok……………………………………………………………………………………………. 15
4. Az adatok továbbításának rendje …………………………………………………………………………………. 15
4.1. A pedagógusok adatainak továbbítása……………………………………………………………………….. 15
4.2. A tanulók, felnőttképzésben részt vevő hallgatók adatainak továbbítása………………………… 15
5. Az adatok védelme, titoktartási kötelezettség………………………………………………………………… 16
6. Záró rendelkezések………………………………………………………………………………………………………. 17
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 3
1. Általános rendelkezések
1.1. Jogszabályi háttér
 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nktv.),
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról,
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási tagintézmények működéséről és
a köznevelési tagintézmények névhasználatáról,
 100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról,
 2011.évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól,
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
tagintézményekben történő végrehajtásáról,
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről.
 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
1.2. Az adatkezelési szabályzat célja
 Az tagintézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,
 azon személyes és különleges adatok körének védelme és a jogszabályban
meghatározottak szerinti kezelése, melyeket az FM ASZK, Mátra Erdészeti,
Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma (a továbbiakban: tagintézmény) a vele jogviszonyban álló természetes
személyekről (tanulók, közalkalmazottak, egyéb személyek) nyilvántart,
 az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése,
 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,
 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének
meghatározása,
 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.
1.3. Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Az adatkezelési szabályzatot – a jogszabályban meghatározottak alapján – véleményezi az
tagintézményben működő szülői szervezet és a diákönkormányzat. Nktv. 43. § (1).
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 4
Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület fogadja el és a tagintézmény vezetője hagyja jóvá.
Nktv. 25. § (4)
Az adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik, a tanfolyami képzésben részt vevők, a
közalkalmazottak megtekinthetik a tagintézmény honlapján, valamint az iskolában
(titkárságon) is elérhető számukra.
1.4. Az adatkezelési szabályzat hatálya
Az adatkezelési szabályzat betartása a tagintézmény vezetőjére, valamennyi
közalkalmazottjára, tanulójára, valamint tanfolyami képzésben részt vevő hallgatójára nézve
kötelező érvényű.
Az adatkezelési szabályzat a tagintézmény-vezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba,
és határozatlan időre szól.
Az adatkezelési szabályzatot – a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony
esetén – a tanuló, a kiskorú tanuló szülője, a tanfolyami képzésben részt vevő a megismerését
követően köteles tudomásul venni.
Az adatkezelési szabályzatot, a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti
jogviszony esetén a közalkalmazott, a megismerését követően köteles tudomásul venni, ezt
aláírásával igazolni.
E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a tanulói, illetve a közalkalmazotti jogviszony
valamint a képzési szerződés megszűnése után, illetve a jogviszony létesítésére irányuló
előzetes eljárásokra is.
E szabályzat szerint kell ellátni
 az alkalmazottak alapnyilvántartását, valamint az alkalmazottak személyi iratainak és
adatainak kezelését,
 a tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését, valamint
 a tagintézménnyel kötött felnőttképzési szerződéssel rendelkező tanfolyami hallgatók
adatainak kezelését.
Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
2. Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek, alapfogalmak
A tagintézmény adatkezelési tevékenységéért a tagintézmény vezetője egy személyben felelős.
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával a tagintézmény egyes dolgozóit bízza meg munkaköri
leírásukban nevesített módon.
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 5
A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés
információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program
keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség teljesítése
érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen. Az adatok kezelési módjának olyannak kell lennie, amely
az adatalany azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Az adatalany szerezzen tudomást a kezelt személyes adatainak állományáról, annak céljairól,
jogalapjáról, az adatkezelő személyéről, valamint élhessen a hozzáférésre,
adathordozhatóságra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó jogával.
Fogalmak meghatározása
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a
bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
megsemmisítése stb.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 6
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatvédelem: az adatvédelem szűkebb értelemben a személyes jellegű adatokat védi attól, hogy
illetéktelen személyek megismerjék, kiértékeljék vagy megváltoztassák azokat.
Adatbiztonság: az adatbiztonság magában foglalja az adatok és a programok műszaki eredetű,
hanyagságból eredő vagy célzatos megváltoztatása, ill. törlése ellen foganatosított összes
védőintézkedést. Ide tartozik az illetéktelen hozzáféréssel szembeni biztonság is.
Személyi irat: személyi iratnak tekinthető minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen
eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely az alkalmazotti jogviszony
létesítésekor a jogviszony időtartama alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és
az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. A személyi iratok
körébe tartoznak a személyi anyag iratai, illetve a jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok.
3. Nyilvántartható és kezelhető adatok köre
A tagintézményben nyilvántartott adatok körét az Nktv. 43-44. §-ai, a Kjt. vonatkozó
rendelkezései (83/B-D, 5. számú melléklete), a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
21. §-a, a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 48. §-a és 86-87. §-a, valamint a
315/2013. Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 5. § (2) bekezdése
rögzítik. Ezeket az adatokat kötelezően nyilván kell tartani az alábbiak szerint.
3.1. Az alkalmazottak adatai
3.1.1. A tagintézményben kezelt, a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott,
a jogszabály által meghatározott közalkalmazotti adatok
 név (leánykori név),
 születési hely, idő,
 anyja neve,
 oktatási azonosító szám,
 pedagógusigazolványának száma,
 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatok: felsőoktatási tagintézmény neve,
a diploma száma, állami iskolai végzettség, szakképzettség, ezek megszerzésének ideje,
 munkakör megnevezése,
 az oktatott tantárgyak megnevezése,
 munkáltató neve, címe, valamint OM azonosítója,
 munkavégzésének helye,
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 7
 jogviszonya kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme, ideje,
 vezetői beosztás,
 besorolás,
 jogviszonya, munkaviszonya időtartama,
 munkaidejének mértéke,
 tartós távollétének időtartama.
3.1.2. A köznevelésről szóló törvény alapján az óraadó tanárok alkalmazása során a
tagintézményben nyilvántartott adatok
 név,
 születési hely, idő,
 neme, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
 lakóhely, tartózkodási hely,
 végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatok,
 oktatási azonosító szám.
3.1.3. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos további adatok köre (Kjt.
rendelkezései alapján)
A közalkalmazott
 TAJ száma, adóazonosító jele;
 lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
 családi állapota;
 gyermekeinek születési ideje;
 egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete;
 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
szakképzettsége(i), iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i),
valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai;
 tudományos fokozata;
 idegennyelv-ismerete;
 egészségügyi alkalmassága;
 a korábbi, a Kjt. 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok
megnevezése, a munkahely megnevezése, a megszűnés módja, időpontja;
 a közalkalmazotti jogviszony kezdete;
 állampolgársága;
 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte;
 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok;
 a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele;
 e szervnél a jogviszony kezdete;
 a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása,
FEOR-száma;
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 8
 címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai;
 a minősítések időpontja és tartalma;
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje,
 személyi juttatások;
 a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama;
 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai;
 a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
[Kjt. 41. § (1)-(2) bek.];
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, kártérítésre
kötelezettség;
 a többi adat csak az érintett hozzájárulásával.
A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül a tagintézmény az illetmények átutalása
céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát, valamint a nyugdíjpénztári
tagságával kapcsolatos adatokat (ha van).
3.2. A személyi iratok köre és kezelése
3.2.1. Személyi iratnak minősülő iratok köre
 a személyi anyag iratai,
 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel
 kapcsolatos iratok),
 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival
kapcsolatos iratok (pl. adóbevallás, fizetési letiltás),
 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok.
3.2.2. A személyi iratokon feltüntetett adatok alapja
 a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,
 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
 bíróság vagy más hatóság döntése,
 jogszabályi rendelkezés.
3.2.3. A személyi iratokba való betekintésre jogosultak köre
 a tagintézmény vezetője és helyettese,
 a tagintézmény gazdasági referense és munkaköri leírásuk alapján az ügyintézők,
 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.).
Az iratokban szereplő személyes adatok védelmére, így a természetes személy
magánszférájának védelmére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 9
3.2.4. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők és feladataik
 az alkalmazottak adatainak kezelése a tagintézmény-vezető felelősségi körébe tartozik;
 a tagintézmény állományába tartozó alkalmazottak személyi iratainak őrzése és
kezelése, személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a gazdasági
ügyintéző feladata;
 a köznevelésről szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény alapnyilvántartás
adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését a munkaköri leírással feladatkörébe utalt
ügyintéző (iskolatitkár) végzi;
 a tagintézmény-vezető és a gazdasági referens ellenőrzik az adatkezelés titkosságának
megtartását;
 a magasabb vezető beosztású tagintézmény-vezető tekintetében a közalkalmazotti
adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló szerv látja el;
 az adatkezelésben közreműködő alkalmazott felelősségi körén belül köteles
gondoskodni arról, hogy:
– az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és
megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi
rendelkezések tartalmának,
– a személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja
közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése,
bíróság, vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés,
– a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését vagy törlését
egyeztesse a tagintézmény-vezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton
szereplő adat a valóságnak már nem felel meg,
– ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kiegészítését vagy
helyesbítését kéri, a tagintézmény-vezetőnél kezdeményezi az adathelyesbítés,
illetve -kiegészítés engedélyezését,
– beszerezze a közalkalmazott írásbeli hozzájárulását az önkéntes adatszolgáltatás
körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően.
3.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a tagintézmény-vezető által megbízott személy
összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli.
A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e
célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.
A személyi anyag része a közalkalmazotti alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás
számítógépes módszerrel készül. A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást
ki kell nyomtatni a következő esetekben:
 a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor,
 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor,
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 10
 ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak.
A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kiegészítését a nyilvántartás
vezetőjétől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére
átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban
tájékoztatni a tagintézmény-vezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok
aktualizálásáról.
Ennek szükséges módja:
 kérelem benyújtása személyes adatok módosításához,
 fénymásolat az adatváltozást igazoló személyes iratról, melyre szükséges rávezetni,
hogy az alkalmazott hozzájárul személyes adatainak fénymásolásához.
A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait
tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról
másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást
kérhet személyi irataiba betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez
történő megküldéséről.
A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony
létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi anyagot
annak a szervnek, amely azt megküldte.
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási
tervnek megfelelően a központi irattárban kell elhelyezni. A személyi anyagot – kivéve,
amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított
ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig nem selejtezhető.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért a tagintézmény vezetője a felelős.
Utasításai és a közalkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a megbízott
ügyintézők végzik.
3.3. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai
A tanulók személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott nyilvántartások
vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek-és ifjúságvédelmi célból, iskola – egészségügyi
célból a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhető.
3.3.1. A tagintézményben kezelt, a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott,
a jogszabály által meghatározott tanulói adatok
 név,
 neme,
 születési hely és idő,
 társadalombiztosítási azonosító jel,
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 11
 oktatási azonosító szám,
 anyja neve,
 lakóhely, tartózkodási hely,
 állampolgárság,
 sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség ténye,
 diákigazolvány száma,
 jogviszonyával kapcsolatban: magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének
kezdete, befejezésének ideje,
 nevelési-oktatási tagintézményének neve, címe, OM azonosítója,
 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladat,
 felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
 tanulmányai várható befejezésének ideje,
 évfolyama.
3.3.2. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatok köre
 Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma,
 szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
 felvételivel kapcsolatos adatok,
 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
 a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok és az ezzel összefüggő mentességek,
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére
vonatkozó adatok,
 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok,
 az országos mérés-értékelés adatai,
 a tanulói jogviszonnyal összefüggő egyéb adatok (pl. tanulói hiányzások kezelése),
 a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,
 a többi adat az érintett kifejezett hozzájárulásával tarható nyilván.
3.3.3. A tanulók személyi adatainak vezetése
A tanulók személyi adatainak kezelői a tagintézmény alábbi dolgozói lehetnek:
 a tagintézmény igazgatója,
 az igazgatóhelyettesek,
 az osztályfőnök,
 a tagintézmény gazdasági referense,
 a tagintézmény bér- és munkaügyi előadója,
 az iskolatitkár.
A tanulói jogviszony létesítésekor a tagintézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 12
A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:
 összesített tanulói nyilvántartás (vezetéséért felelős: iskolatitkár),
 törzslapok (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),
 bizonyítványok (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),
 beírási napló (vezetéséért felelős: iskolatitkár),
 osztálynaplók/elektronikus napló (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök),
 az oktatási igazolványok nyilvántartó dokumentuma (vezetéséért felelős: iskolatitkár).
A tagintézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyvellátás, tanulók 50%-
os étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az
adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.
A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért az Tagintézmény gazdasági referense a felelős.
A tanulói nyilvántartások tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen
személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás
másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
3.4. A felnőttképzésben részt vevők nyilvántartott és kezelt adatai
3.4.1. A tagintézményben a képzés folyamatában kezelt, a felnőttképzésben részt vevők
tekintetében a jogszabály által meghatározott, kezelt adatok
 név, születési név, anyja neve,
 születési hely és idő, neme,
 állampolgárság,
 lakóhely és tartózkodási hely címe, telefonszáma,
 nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 kiskorú esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
telefonszáma,
 a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jele
 iskolai és szakmai végzettség, nyelvi ismeret,
 képzésbe történő felvételével,
 a tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés
vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával,
eredményével kapcsolatos adatok.

 A fenti adatok
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 13
 statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra
alkalmatlan módon átadhatók;
 a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas
módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
A fenti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és
felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani
kell.
A felnőttképzést folytató intézmények a fenti adatokat a keletkezésüktől számított öt évig
tartják nyilván és kezelik.
3.4.2. A tagintézményben a szakmai vizsga folyamatában kezelt, a vizsgázó tekintetében
a jogszabály által meghatározott, kezelt adatok
 név, születési név,
 születési hely, idő,
 lakcím,
 tanulói azonosító szám, amennyiben a vizsgázó rendelkezik tanulói azonosító számmal,
 anyja születési neve,
 állampolgárság,
 a megszerezni kívánt szakképesítés OKJ szerinti azonosító száma, OKJ szerinti
megnevezése,
 a szakmai vizsgára felkészítő képző intézmény (a továbbiakban: képző intézmény)
megnevezését, címét,
 a képzés formáját aszerint, hogy a vizsgázó iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren
kívüli képzésben vett részt vagy képzésben nem vett részt,
 a vizsgaszervező megnevezése,
 a vizsga, javítóvizsga vagy pótlóvizsga várható időpontja,
 javítóvizsga vagy pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgafeladatok megjelölése,
 a vizsgára történő jelentkezés dátuma,
 a vizsgára jelentkező aláírása,
 a vizsgaszervező képviselőjének olvasható neve, aláírása,
 a vizsgaszervező bélyegzője,
 a vizsgaszervező képviselője által külön aláírt záradék, amely tanúsítja, hogy a vizsgázó
a vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, és az azokat igazoló
dokumentumokat a vizsgát megelőzően bemutatta.
3.4.3. A felnőttképzésben részt vevők személyi adatainak kezelése
A tanulók személyi adatainak kezelői a tagintézmény alábbi dolgozói lehetnek:
 a tagintézmény igazgatója,
 az igazgatóhelyettesek,
 a tagintézmény gazdasági referense,
 a felnőttképzési adminisztrátor.
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 14
A képzési szerződés megkötésekor a tagintézmény vezetője gondoskodik a képzésben részt
vevők személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat
szerint kezeli.
A személyi adatokat tanfolyamonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:
 jelentkezési lap (vezetéséért felelős: felnőttképzési adminisztrátor),
 képzési szerződés (vezetéséért felelős: felnőttképzési adminisztrátor)
 tanfolyami napló (vezetéséért felelős: tanfolyami oktatók),
 jelenléti ív (vezetéséért felelős: tanfolyami oktatók)
 a szakmai vizsga dokumentumai (megőrzéséért felelős: felnőttképzési adminisztrátor,
jegyző)
 statisztikai adatlap (vezetéséért felelős: felnőttképzési adminisztrátor),
 elégedettségmérés (vezetéséért felelős: felnőttképzési adminisztrátor).
3.5. Az tagintézményi adatok nyilvántartásának módja
A tagintézményben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
 nyomtatott irat,
 elektronikus adat.
Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok
biztonsága érdekében. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.
A személyi adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat zárt szekrényben kell tárolni. Az
ügyintézői számítógépek jelszóval védettek.
3.6. Az oktatási igazolvány
Az oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány) a közoktatás információs
rendszerében található adatokat tartalmazhatja.
Az oktatási igazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez
szükséges adatok az oktatási igazolvány elkészítéséhez továbbíthatók az oktatási igazolványok
kezelési rendjére vonatkozó szabályzat alapján.
Az iskola az oktatási igazolványokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás elkészítése és
folyamatos karbantartása az iskolatitkár feladata. A tagintézmény-vezető évente ellenőrzi az
oktatási igazolványokkal kapcsolatos adminisztrációt.
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 15
3.7. A vagyonnyilatkozatok
A 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bek. c) pontja szerint vagyonnyilatkozat tételére kötelezett
az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb
pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati
pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében.
A vagyonnyilatkozat tartalma
 a kötelezett neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, valamint a
munkáltatójára vonatkozó adatok,
 a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozójának neve, születési helye és ideje,
anyja neve,
 a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója jövedelmi, érdekeltségi és
vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok.
Az iskolában vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek a tagintézmény-vezető, az
igazgatóhelyettesek és a gazdasági referens.
A vagyonnyilatkozat őrzéséért a munkáltatói jogok gyakorlója a felelős, aki köteles lepecsételt,
zárt borítékban, zárt szekrényben őrizni a vagyonnyilatkozatot.
Vagyongyarapodási vizsgálat esetén a munkáltatói jogok gyakorlója bonthatja fel a zárt
borítékot. A vagyonnyilatkozatba való betekintés a vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó
szabályzatban meghatározottak szerint történik.
4. Az adatok továbbításának rendje
4.1. A pedagógusok adatainak továbbítása
A tagintézmény pedagógusainak a 3.1. fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási
szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a
nemzetbiztonsági szolgálatnak.
4.2. A tanulók, felnőttképzésben részt vevő hallgatók adatainak továbbítása
A tagintézmény csak azokat a tanulói, tanfolyami képzésben részt vevői adatokat továbbítja,
amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 44.§-a
rögzíti. Ennek leggyakrabban előforduló esetei a következők:
 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
 tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos
nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat tagintézményeinek,
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 16
 magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az
új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
 a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány
kiállításához szükséges valamennyi adat,
 a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,
felsőoktatási tagintézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási
tagintézményhez és vissza;
 az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó tagintézménynek a tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
 a családvédelemmel foglalkozó tagintézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, tagintézménynek a gyermek, tanuló
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
 az állami és szakmai képesítő vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó
szervezetnek, a bizonyítványok nyilvántartása céljából.
5. Az adatok védelme, titoktartási kötelezettség
A tagintézmény minden közalkalmazottjának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e
szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai,
vezetői feladatkört ellátó közalkalmazottjai felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért.
A tanulók és közalkalmazottak személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott
személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják.
Az érettségi írásbeli és a szakmai írásbeli vizsga feladatlapjait – amennyiben azokat az erre
jogosult minősítő korlátozott terjesztésűvé minősítette – a minősítés érvényességi idejéig a
korlátozott terjesztésű minősítésű adatok védelmére vonatkozó rendelkezések szerint kell
kezelni.
A minősített adatok védelmével kapcsolatos tagintézményi feladatokat az iratkezelési
szabályzat tartalmazza.
Az érettségi és szakmai vizsgákkal kapcsolatos vizsgázói adatok (a dolgozatok pontszáma,
eredménye, a szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek.
Hasonlóképen szolgálati titoknak minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi illetve szakmai
vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli tételeire és feladatlapjaira vonatkozóan a vezetők vagy
közalkalmazottak birtokába jutott információk, továbbá a vizsgázók szereplésével és
eredményeivel kapcsolatos bármely adat.
A pedagógust, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a vizsgázó felügyeletében, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben
titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval/vizsgázóval és családjával kapcsolatos minden
olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a tanulóval/vizsgázóval, szülővel való
kapcsolattartás során szerzett tudomást.
FM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2018.
Hatályos: 2018. május 25-től 17
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével
összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a
nevelőtestület ülésén.
A titoktartási kötelezettség alól kiskorú esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban
felmentést adhat.
A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott a tagintézmény-vezető útján
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel –
köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a
gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe
kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal
kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A titoktartási kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, annak
megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
6. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat a tagintézmény-vezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
Az adatkezelési szabályzatot jogszabályváltozás, illetve a tagintézmény adataiban
bekövetkezett változás esetén módosítani kell. A tagintézmény adatkezelési szabályzatának a
jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori módosításáért a tagintézmény-vezető a felelős.
A szabályzat módosításával kapcsolatos eljárásban az elfogadásra vonatkozó szabályok
alkalmazandók.
A szabályzatot a tagintézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként kell
kezelni és az iskolai honlapon, illetve a tagintézmény titkárságán hozzáférhetővé kell tenni.
Mátrafüred, 2018. május 23.
Karnis Pálné
tagintézmény-vezető